Usluge

Ovdje možete pronaći detaljnije informacije o uslugama koje pruža tvrtka Humas.d.o.o.

Sustavom zaštite okoliša uređuju se načela zaštite okoliša u okviru koncepta održivog razvitka, zaštita sastavnica okoliša i zaštita okoliša od utjecaja opterećenja, subjekti zaštite okoliša, dokumenti održivog razvitka i zaštite okoliša, instrumenti zaštite okoliša, praćenje stanja u okolišu, informacijski sustav zaštite okoliša, osiguranje pristupa informacijama o okolišu, sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, osiguranje prava na pristup pravosuđu, odgovornost za štetu u okolišu, financiranje i instrumenti opće politike zaštite okoliša, upravni i inspekcijski nadzor, te druga pitanja s tim u vezi.

 

U suradnji sa stručnim ovlaštenim tvrtkama organiziramo preglede i ispitivanja:

 • Ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvoda (mjerenje emisije dimnih plinova u kotlovnicama i procesnim pećima instalirane snage od 0,1 do 3 MW za tekuća i plinska goriva i od 0,1 MW do 1 MW za kruta goriva i goriva od biomase).
 • koncentracija para, plinova, dimova, aerosola
 • koncentracija ukupne i respirabilne prašine
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacijskog sustava
 • ostvareni broj izmjena zraka u prostoriji
 • određivanje količine zraka na ventilacijskim sustavima
 • mjerenje brzine strujanja zraka u kanalima, rešetkama, ispustima i sl.
 • Ispitivanje radne okoline (mikroklima, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka,brzina strujanja zraka
 • Mjerenje osvjetljenja
 • Mjerenje razine buke radne okoline
 • Ispitivanje kemijskih štetnosti (koncentracija para, plinova, dimova, aerosola, koncentracija ukupne i respirabilne prašine
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacijskog sustava (ostvareni broj izmjena zraka u prostoriji)
 • Određivanje količine zraka na ventilacijskim sustavima
 • Mjerenje brzine strujanja zraka u kanalima, rešetkama, ispustima i sl.

Propisi

logo-web  http://uznr.mrms.hr/propisi/

  http://www.fzoeu.hr/hr/zastita_okolisa/

Sustavom zaštite na radu uvode se mjere za poticanje unapređivanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša.

Osobita zaštita propisuje se radi očuvanja nesmetanoga duševnog i tjelesnog razvitka mladeži, zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštite osoba s invaliditetom i profesionalno oboljelih osoba od daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjenja njihove radne sposobnosti te radi očuvanja radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi.

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

 

     

              Propisi                      Obveze                      Vođenje   

 

  

       Ispitivanja                Evakuacija           Osposobljavanja

 

U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za:
- otklanjanje opasnosti od nastanka požara,
- rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,
- sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,
- sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,
- utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica

 

 

Humas d.o.o.

 • za obrazovanje i usluge
 • HR 10040 Zagreb, Vinodolska 32
 • Centrala: 01 2989 185
 • Mobitel: 091 2989 185
 • E-mail: info@humas.hr

Multimedija